Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, 12 березня 2001 року


Погоджувальний протокол
щодо створення закритого акціонерного товариства
"УКРАЇНСЬКИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"Україна, м. Київ, 2001 року

Передумови

Цей Погоджувальний протокол, надалі - Протокол, визначає наміри та зобов'язання Сторін щодо створення та діяльності Закритого акціонерного товариства "Український мережевий інформаційний центр".
Цим Протоколом Сторони визначають необхідність, єднальні принципи та попередні умови створення Закритого акціонерного товариства "Український мережевий інформаційний центр".
Умови цього Протоколу є основою установчих документів про створення та діяльність Закритого акціонерного товариства "Український мережевий інформаційний центр".

Загальні принципи

Закрите акціонерне товариство "Український мережевий інформаційний центр" має бути створено для здійснення суспільно корисної діяльності для забезпечення функціонування та захисту систем доменних назв українського національного домену .UA глобальної мережі Інтернет, розвитку суспільних комп'ютерних мереж, розвитку та використання інформаційної та мережевої інфраструктури Інтернет в Україні в інтересах українського та світового співтовариства.
Закрите акціонерне товариство "Український мережевий інформаційний центр" не ставить основною метою своєї діяльності отримання прибутку та не розподіляє отримані доходи чи прибуток між Засновниками.
Закрите акціонерне товариство "Український мережевий інформаційний центр" має бути визначене як єдине підприємство, яке у відповідності до вимог міжнародних органів самоврядування у Інтернет, інтересів міжнародного Інтернет співтовариства та відповідного співтовариства в Україні має здійснювати функції координації та адміністрування систем доменних назв національного домену верхнього рівня .UA у міжнародній інформаційній мережі Інтернет та забезпечити рівноправні можливості учасників ринку щодо реєстрацій доменів.
Діяльність Закритого акціонерного товариства "Український мережевий інформаційний центр" надалі буде здійснюватись відповідно принципам цього Протоколу, умовам Установчого Договору та Статуту, нормативним актам щодо діяльності цього ЗАТ у відповідності до законодавства України, умовам міжнародних договорів та міжнародного законодавства.

Спільні дії

Сторони (Засновники) домовились що вони всіляко сприятимуть один одному у як найшвидшому погодженні установчих документів та створенні зазначеного АТ на умовах цього Протоколу та будуть утримуватись від будь-яких дій, що прямо чи побічно перешкоджають появі, державній реєстрації, здійснення мети та предметів подальшій діяльності цього Закритого акціонерного товариства "Український мережевий інформаційний центр".
У межах цього Протоколу Сторони сприятимуть визнанню необхідних повноважень АТ з боку міжнародник координуючих органів в Інтернет, встановлення та здійснення відповідних договірних відносин із Міжнародною Інтернет корпорацією з розподілення доменних назв та адресного простору (ICANN), Європейським мережевим координаційним центром (RIPE NCC), Європейською Асоціацією адміністрацій національних доменів верхнього рівня (CENTR), та здійсненні всіх необхідних технічних і організаційних умов щодо прийняття функцій адміністрування національним доменом верхнього рівня .UA у міжнародній мережі Інтернет.

ПІДПИСИ СТОРІН (ЗАСНОВНИКІВ):

Укладено та підписано "12" березня 2001 року в 4 примірниках на 3 аркушах кожний, по одному примірнику кожній Стороні.

Орган державного управління - Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБ України,
01034, Київ - 34, вул. Паторжинського, 5/7

Лазарев Г.П.

Українська Асоціація операторів зв'язку "Телас",
03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3, оф. 3,

Проживальський О.П.

Асоціація учасників ринку Інтернет України,
04070, м. Київ, вул.. Братська, 6, ідентифікаційний код: 31244408.

Синявський К.С.

Інтернет Асоціація України,
01103, м. Київ, вул.. Кіквідзе, 13, ідентифікаційний код: 31088771.

Бурсук А.

 Conciliation Agreement
about establishing the Closed Joint-Stock Company
" UKRAINIAN NETWORK INFORMATION CENTER "


Ukraine, Kyiv, 2001

Background

The present Conciliation Agreement, hereinafter referred to as the "Agreement", describes intentions and obligations of the Parties signed this Agreement in respect to foundation and activity of the new Closed Joint-Stock Company "Ukrainian network information center", hereinafter referred to as the "New Company" or UANIC.

By the present Agreement, the Parties define the necessity, uniting principles and preliminary conditions for the creation of the New Company.

Terms of the present Agreement form the basis of the constituent documents about creation and activity of the UANIC.

General principles

The closed joint-stock Company "Ukrainian network information center" will be created to carry out public activity to provide sustainable maintenance and secure domain names system of the Ukrainian National Top Level Domain .UA (.UA ccTLD), and in this way, contribute to the development and use of public computer networks in Ukraine and their seamless integration into Global Internet Infrastructure for the benefits of Ukrainian and world community.

The New Company will not have a purpose of receiving income or gaining profit from its statute activity for benefits of the Founders.

The New Company will be created to become a single authority recognized by Government and Ukrainian Internet community, which performs functions of coordination and administration of the domain name system of the .UA TLD in conformity with the international rules and requirements and will ensure equal opportunities in domain name registration for all participants of the Ukrainian Internet market.

Activity of the Closed Joint-Stock Company "Ukrainian information network center" hereafter will be carried out according to the principles of present Agreement, conditions of the Constituent Agreement and Statute, and normative acts related to the New Company's activity. The activity of New Company shall be carried out in accordance with Ukrainian legislation, terms of international agreements and international legislation.

Joint activity

The Parties (to be referred also as Founders) have agreed, that they will help each others to agree on constituent documents as soon as possible and to establish the New Company according to principles of this Agreement. They also will abstain from any actions, which directly or indirectly may interfere with the process of foundation, state registration and further fulfillment by the New Company it's statute functions in respect of .UA ccTLD administration and new domain name registration.

The Parties will assist the achievement of the formal recognition of the New Company by international Internet governing bodies, establishment and realization of necessary contractual relations with Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), Council of European National Top level domain Registries (CENTR), RIPE NCC, and realization of all necessary technical and organizational requirements to officially take over administration functions of the national TLD .UA.

THE SIGNATURES OF THE PARTIES (FOUNDERS):

Concluded and signed March 12th, 2001 in 4 copies, each copy on 3 sheets, one copy for each party.

Government Representative - Department for special telecommunication systems and information protection of Ukraine,
5/7 Patorginskogo street, Kyiv 01034

Grigory P.Lasarev

Ukrainian Association of Communications Operators "Telas",
3 Solomyanska street, office 3 Kyiv 03110

Oleg P.Prozhivalsky

Association of the Ukrainian Internet market participants,
6 Bratska street Kyiv 04070,. Kiev, identification code: 31244408

Konstantin S.Sinyavsky

Internet Association of Ukraine,
13 Kikvidze street Kyiv 01103,. identification code: 31088771

Aleksey Bursuk

 


Повернутись
©UANIC WG, 2001 р. webmaster@ua-nic.net