Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, 18 вересня 2003 року


Кабінет Міністрів України

29 серпня 2003р.
N49-6078/8

Президентові міжнародної Інтернет
корпорації з присвоєння
номерів та імен
пану Полу Тумей

Шановний пане Тумей,

Кабінет Міністрів України інформує Вас про існуючу ситуацію щодо нормалізації процесу управління українським національним доменом верхнього рівня . UA , Цей лист також свідчить про рішення Уряду України щодо початку процедури переделегування домену . UА.

З часу нашого останнього зв'язку з Вами (лист Уряду від 15 березня 2001p., тема: ccTLD delegee for . UA (Ukraine) http://ua-nic.net/letter_to_ICANN_15032001.html Державним комітетом зв'язку та інформатизації проведено ряд відкритих консультацій з Інтернет-співтовариством в Україні і спільних зустрічей з основними заінтересованими сторонами співтовариства. Інформація про поточні події і консультації розміщена на сайті відповідної робочої групи http://ua-nic.net. Процес консультацій та дискусій фактично розпочато у листопаді 2000 року і логічно завершено до цього часу прийняттям відповідного офіційного рішення (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 липня 2003р. №447, http://ua-nic.net/regulation_KMU_22072003.html) щодо створення та провадження діяльності об'єднання "Український мережевий інформаційний центр" (UANIC) (далі - Об'єднання) та початку процедури переделегування домену .UA. Цим Розпорядженням Об'єднання офіційно визнано як організацію, уповноважену здійснювати управління доменом .UA. За згодою більшості заінтересованих сторін, що брали участь у процесі відкритих консультацій, Статутом Об'єднання визначено діяльність об'єднання виключно 3 управління доменом .UA в Інтересах українського Інтернет-співтовариства.

Для забезпечення урахування суспільних-інтересів передбачено також створення координаційної ради об'єднання, яка визначатиме порядок розподілу адресного простору, порядок і правила реєстрації та використання імен доменів в українському сегменті мережі Інтернет. У координаційній раді будуть представлені на принципах паритету і балансу інтересів недержавні організації та представники органів державної влади.

Координаційна рада, як і Об'єднання в цілому, відкриті для участі представників різних сторін Інтернет-співтовариства України.

Урядом України прийняті до уваги Принципи делегування і адміністрування доменів верхнього рівня кодів країни (ccTLD) Урядового консультаційного комітету ICANN, відомі як GAC Принципи, а також рекомендації Резолюцій N102 і N103 Всесвітнього Союзу електрозв'язку, прийняті у м.Марокеші в 2002 році за участю офіційної делегації України, та рекомендації Європейського Союзу. Згідно з вимогами цих документів, для забезпечення дотримання законодавства України та визнаючи діючі зобов'язання щодо вже зареєстрованих доменів розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 липня 2003 р. № 447 передбачено укладення договору між Об'єднанням та Державним комітетом зв'язку та інформатизації, що діє від імені Уряду України, з дотримання усіх умов, викладених у Принципах делегування і адміністрування доменів верхнього рівня кодів країни (ccTLD).

Таким чином, Кабінет Міністрів України вважає визнане Інтернет-співтовариством та Урядом України Об'єднання оптимальним рішенням для здійснення управління національним доменом верхнього рівня .UA як громадським ресурсом в інтересах усіх сторін українського Інтернет-співтовариства та глобального Інтернет-співтовариства за умови формального нагляду та відповідальності Уряду, як це передбачено розділами 5, 8 і 9 Принципів делегування і адміністрування доменів верхнього рівня кодів країни (ccTLD).

У даний час проводиться підготовка стабільної технічної бази та рішень, необхідних для забезпечення управління та обслуговування системи доменних імен і системного реєстру домену .UA.

Отже, Кабінет Міністрів України розпочинає та підтверджує процедуру переделегування домену .UA від Д. Кохманюка та І. Свиридова до недержавного некомерційного об'єднання "Український мережевий інформаційний центр" в інтересах українського Інтернет-співтовариства та держави.

Визнаючи також роль ICANN встановлювати, поширювати та наглядати за дотриманням технічних стандартів у глобальній системі адресації в Інтернет, як це визначається розділом 6 Принципів делегування і адміністрування доменів верхнього рівня кодів країни (ccTLD), ми сподіваємося що ICANN буде найкращим відповідним міжнародним суб'єктом для ефективного розвитку глобального зв'язку та комерції, який здійснює технічну координацію Інтернет та є формально відповідальним перед глобальним Інтернет-співтовариством, так само як ICANN визнаватиме формальну відповідальність та виключну владу Уряду України щодо домену ,UA в інтересах Інтернет-співтовариства в Україні.

Діючи в тісній кооперації Уряд України та Об'єднання, як делегант для домену .UA, сподіваються на взаєморозуміння і тісну співпрацю з ICANN у виробленні найкращих методів та процедур адміністрування і розвитку домену .UA та здійсненні необхідних кроків для переделегування та подальшої спільної діяльності, як це передбачено розділами 8, 9 і 10 Принципів делегування і адміністрування доменів верхнього рівня кодів країни (ccTLD), та укладення відповідного тристороннього Договору (Model ccTLD Sponsorship Agreement - Triangular Situation).

Ми будемо вдячні за Вашу допомогу і асистування необхідних кроків та готові обговорювати питання щодо успішного завершення процедури переделегування та інших необхідних дій.

Представниками для подальших контактів визначені:

від Уряду України:

п. Нестеренко Олександр Васильович,
Начальник Управління інфраструктури інформатизації та розвитку Інтернет
Державного комітету зв'язку та інформатизації України.
Адреса: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001, Україна,
Телефон: +380044 2282989
Факс: +38044 2284352
Email : nav@stc.gov.ua

від об'єднання "Український мережевий інформаційний центр" (UANIC):

п. Гончарук Юрій Володимирович,
Директор об'єднання "Український мережевий інформаційний центр" (UANIC).
Адреса: вул. Володимирська, 10, м.Київ-2, Україна,
Телефон:+380503570125
Факс: +38044 2305204
Email : ceo@ua-nic.net

Надсилаємо Вам електронною поштою електронну копію листа, який також буде доставлено найближчим часом через офіційні дипломатичні канали.

З повагою,

Віце-прем'єр-міністр України                                                                              Віталій ГАЙДУК

 


Cabinet of Ministers of Ukraine

Dr. Paul Twomey,
President and Chief Executive Officer
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
4676 Admiralty Way, Suite 330
Marina del Rey, CA 90292

Reference: # 49-6078/8, August 29, 2003

Dear Dr. Twomey,

By this letter the Cabinet of Ministers of Ukraine is informing you about the progress and current status of the ongoing process of normalization of management of the .UA Ukrainian national top level domain name. This letter also indicates the readiness of the Ukrainian Government and Internet community of Ukraine to start the procedure of redelegation of the .UA domain.

Since our last communication (letter from the Government dated 15 March 2001, Subject: ccTLD delegee for .UA (Ukraine) - http://ua-nic.net/letter_to_ICANN_15032001.html ), the Government through the State Committee for Communication and Informatization has conducted several open consultations with the Ukrainian Internet community and joint meetings with the major interested parties. The complete information on current developments and events can be found at the website of relevant working group http://ua-nic.net . The whole process of discussions and building community consensus started in November 2000 and has been logically concluded by an official governmental decision (Governmental Resolution # 447 dated 22 July 2003, http://ua-nic.net/regulation_KMU_22072003.html ) about starting the official procedure of redelegation of the .UA domain administration. The Resolution officially recognized the non-governmental and non-commercial organization Ukrainian Network Information Center (UANIC) established in November 2002 by joint decision of all interested and cooperating parties as a designated organization to manage the .UA domain in the interests of whole Internet community of Ukraine.

In order to take into account the public interests, it was also envisaged to establish UANIC Coordination Council, which would determine the procedure and rules of registration and use of domain names in the Ukrainian segment of Internet. NGOs and governmental representatives will participate in the Coordination Council on the basis of parity and balance of interests.

The Coordination Council, as well as UANIC in general, is open for participation of representatives of various groups of the Ukrainian Internet community.

The Government of Ukraine took into consideration the "Principles for the Delegation and Administration of Country Code Top Level Domains" adopted by the ICANN Governmental Advisory Committee on 23 February 2000, as well as Recommendations 102 and 103 of the International Telecommunications Union approved in Marrakech in 2002 with participation of official delegation of Ukraine, and related Recommendations of the European Union. In accordance with those documents, in order to ensure compliance with the Ukrainian laws and recognizing the existing obligations regarding the already registered domains, the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine # 447 dated 22 July 2003 provided for an agreement between UANIC and the State Committee for Communication and Informatization acting on behalf of the Government of Ukraine, which would comply with all requirements set out in the Principles for the Delegation and Administration of ccTLD.

Therefore, the Cabinet of Ministers of Ukraine concludes that the established and recognized by Internet community of Ukraine non-governmental and non-commercial organization Ukrainian Network Information Center is an appropriate entity to take over the management of the national top level domain .UA, as a public resource, in the interests of all members of the Ukrainian and global Internet community, subject to formal supervision and responsibility of the Government, as provided by Chapters 5, 8 and 9 of the Principles for the Delegation and Administration of ccTLD.

Currently, the reliable technical base and solutions required for effective management and maintenance of the domain name system and the system registry of .UA domain is being prepared.

By this letter, the Cabinet of Ministers of Ukraine is informing you that the Ukrainian Government is starting and confirming the procedure of redelegating the .UA domain from Mr. D. Kokhmanyuk and Mr. I. Sviridov to the nongovernmental and noncommercial Ukrainian Network Information Center designated by the Government to act in the interests of the Ukrainian Internet community and state.

Recognizing the role of ICANN to establish, disseminate and oversee implementation of the technical standards of and practices related to the operation of the global domain-name system as provided by Chapter 6 of the Principles for the Delegation and Administration of ccTLD, we hope that ICANN will represent the appropriate international entity for effective development and technical coordination of the Internet as a vehicle for global communication and commerce, which is formally accountable to the global Internet community, the same way as ICANN would recognize formal responsibility and exclusive authority of the Government of Ukraine over .UA domain in the interests of the Ukrainian Internet community.

Working in close cooperation, the Government of Ukraine and UANIC as the delegee of the .UA ccTLD hope to see mutual understanding and close cooperation with ICANN in developing best practices and procedures of administration and development of the .UA domain and in performing all necessary steps for the redelegation and further common activity, as provided by Chapters 8, 9 and 10 of the Principles for the Delegation and Administration of ccTLD, as well as for signing of the standard ccTLD Triangular Sponsorship Agreement.

We would appreciate your assistance in making necessary steps, and we are ready to discuss successful completion of the procedure of redelegation and other necessary actions.

The designated point of contact within the Government of Ukraine is:

Mr. Olexandr Nesterenko,
Head of Department of Informatization Infrastructure and Internet Development,
State Committee for Communication and Informatization of Ukraine
22 Khreschatik street , Kyiv, 01001 Ukraine
Tel.: +38044 2282989
Fax: +38044 2284352
Email: nav@stc.gov.ua

The designated point of contact for UANIC:

Mr. Yuri Goncharuk,
Director,
UANIC
10 Volodymirska street , Kyiv, 01002, Ukraine
Tel.: +38050 3570125
Fax: +38044 2305204
Email: ceo@ua-nic.net

A copy of this letter is sent to you by electronic mail. The official letter will be delivered to you through official diplomatic channels.

Yours truly,

Vitaly Gaiduk,
Vice Prime Minister of Ukraine

 

Cc:
Mr. Mohamed Sharil Tarmizi, Chairman, Government Advisory Committee, ICANN
Ms. Theresa Swinehart, Counsel for International Legal Affairs, ICANN
Mr. Christopher Wilkinson, Head of GAC Secretariat,
Dr. Alexander Nesterenko, State Committee on Communication and Informatization of Ukraine,
Mr. Yuriy Honcharuk, UANIC Executive Director

 


Скан-копія листа українською мовою:
http://ua-nic.net/letter_KMU_to_ICANN_29082003.pdf

 

Відповідь Президента ICANN на цей лист:
http://ua-nic.net/letter_from_Paul_Twomey_051103.html

Повернутись
©UANIC WG, 2001 р. webmaster@ua-nic.net