Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG (UATLD CC), 15 вересня 2001 року

Договір між ТОВ "Хостмайстер" та реєстраторами

ДОГОВІР N
про надання послуг

Цей Договір про надання послуг (надалі - Договір) складено та підписано у місті Києві "___"_________ 2001 року:
(1) Товариством з обмеженою відповідальністю "Хостмайстер", юридичною особою за законодавством України (надалі - Адміністратор), в особі Директора Мостового Бориса Михайловича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та
(2) __________________________________ за законодавством України (надалі - Реєстратор), в особі __________, що діє на підставі ____________________, з іншого боку.

Надалі за текстом цього Договору Адміністратор та Реєстратор разом іменуються "Сторони", а кожен окремо - "Сторона".

Зважаючи на те, що:
(i) Адміністратором домену .UA розроблено та введено в дію Правила домену .UA, якими визначається система взаємовідносин та процедур стосовно делегування та адміністрування доменних імен в домені .UA. Правила домену .UA (надалі - Правила) є Додатком Й 1 до цього Договору;
(ii) Реєстратор має намір надавати третім особам послуги, необхідні для технічного забезпечення делегування і функціонування доменних імен в домені .UA;
(iii) Сторони погодились використовувати в тексті цього Договору терміни, що запроваджені та визначені Правилами ;
Сторони уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим Договором Адміністратор зобов`язується надати Реєстратору комплекс послуг з адміністрування та технічного супроводу публічного домену .UA та публічних доменів другого рівня в публічному домені .UA, а Реєстратор зобов`язується прийняти та оплатити ці послуги.
1.2. При виконанні та/або тлумаченні цього Договору Сторони зобов'язуються неухильно керуватися чинним законодавством України та Правилами.
1.3. Перелік публічних доменів другого рівня в публічному домені .UA, адміністрування та технічний супровід яких Адміністратор здійснює на умовах та в порядку, передбачених цим Договором, а також Правила відповідних публічних доменів другого рівня містяться у додатках до цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
2.1. За цим Договором Адміністратор зобов`язується:
2.1.1. Надати Реєстратору повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію, своєчасно повідомляти Реєстратора про всі та будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цього Договору;
2.1.2. Здійснювати всі необхідні дії з адміністрування та технічного супроводу публічного домену неупереджено та чесно, на засадах рівності інтересів всіх членів тієї частини української Інтернет-спільноти, в інтересах якої делеговано цей публічний домен, та зважаючи на інтереси світової Інтернет-спільноти;
2.1.3. Делегувати доменні імена у відповідному публічному домені своєчасно, у повній відповідності до Правил та правил цього публічного домену;
2.1.4. Протягом всього терміну дії цього Договору мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов'язків перед реєстраторами та Інтернет-спільнотою комплекси технічних засобів та програмного забезпечення, що відповідають вимогам, встановленим п.7.4.3 Правил;
2.1.5. Зберігати всю інформацію та документи, що надані йому Реєстратором з метою делегування доменних імен у відповідному публічному домені, в повному обсязі, протягом необмеженого терміну;
2.1.6. У випадку припинення дії цього Договору або його дострокового розірвання, зберігати делегування обслуговуваних Реєстратором доменних імен протягом термінів, зазначених в Реєстраційній базі домену .UA у відповідних записах про ці доменні імена;
2.1.7. Надавати Реєстратору необхідний консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням доменних імен;
2.1.8. Надати Реєстратору інформацію, що необхідна для аутентикації та авторизації Реєстратора як особи, яка має право вносити зміни до Реєстраційної базі домену .UA згідно п.4.9 Правил;
2.1.9. Укладати з усіма іншими реєстраторами договори, ідентичні за змістом цьому Договору, та використовувати у відносинах з ними умови оплати послуг, ідентичні тим, що передбачені цим Договором.
2.1.10. Не пізніше, ніж за 10 (десять) діб до закінчення терміну дії цього Договору запропонувати Реєстратору укласти на термін з 16.09.2002 по 15.09.2003 року включно наступний договір про надання послуг, та повідомити Реєстратора рекомендованим листом про умови такого договору.
2.2. За цим Договором Реєстратор зобов'язується:
2.2.1. Надати Адміністратору повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію, своєчасно повідомляти Адміністратора про всі та будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цього Договору;
2.2.2. Укладати з реєстрантами договори у повній відповідності до вимог розділу 6 Правил;
2.2.3. Протягом всього терміну дії цього Договору мати в своєму розпорядженні та використовувати для виконання своїх обов'язків перед реєстрантами та Інтернет-спільнотою комплекси технічних засобів та програмного забезпечення, що відповідають вимогам, встановленим п.7.5.3 Правил;
2.2.4. Зберігати всю інформацію та документи, що надані йому реєстрантами з метою делегування доменних імен, в повному обсязі, протягом термінів, передбачених відповідними договорами між Реєстратором та реєстрантами;
2.2.5. Не пізніше, ніж у десятиденний термін від дати делегування приватного доменного імені другого рівня в домені .UA, як це передбачено п.3.1 Правил, надати Адміністратору належним чином засвідчені копії документів, перелік яких наведений у п.3.1 Правил;
2.2.6. Своєчасно та в повному обсязі, на умовах та в порядку, передбачених п.3 цього Договору, оплачувати послуги Адміністратора..
2.3. За цим Договором Адміністратор має право:
2.3.1. Протягом усього терміну дії цього Договору у будь-який час перевіряти додержання Реєстратором умов, викладених у п.7.5 Правил, п.2.2 цього Договору, в тому числі здійснювати вибіркові технічні перевірки функціонування обслуговуваних Реєстратором доменних імен;
2.3.2. У разі невиконання або неналежного виконання Реєстратором зобов'язань, передбачених п.7.5 Правил, п.2.2 цього Договору, письмово вимагати від Реєстратора усунення таких порушень у визначений Адміністратором термін.

3. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ
3.1. Оплата послуг Адміністратора здійснюється Реєстратором шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Адміністратора.
3.2. За надання послуг , передбачених пп.2.1.7, 2.1.8 цього Договору, Реєстратор протягом 10 (десяти) банківських днів від дати підписання цього Договору сплачує Адміністратору 1922,94 грн., в тому числі ПДВ (20 %) - 320,49 грн.
3.3. Послуги Адміністратора, передбачені п.2.1.3, цього Договору, Реєстратор оплачує, виходячи з розрахунку:
3.3.1. Делегування одного доменного імені другого рівня - N грн. за один календарний рік, де N розраховується за формулою:
N = _____ грн. * (K / 5,3415) * (1 + ПДВ), де:
- K - вартість одного долара США у гривнях за курсом НБУ на день платежу;
- ПДВ - ставка податку на додану вартість (20 %);
3.3.2. Делегування одного доменного імені третього рівня - M грн. за один календарний рік, де M розраховується за формулою:
M = _____ грн. * (K / 5,3415) * (1 + ПДВ), де:
- K - вартість одного долара США у гривнях за курсом НБУ на день платежу;
- ПДВ - ставка податку на додану вартість (20 %).
3.4. Послуги Адміністратора, передбачені п.2.1.3 цього Договору, Реєстратор оплачує шляхом щомісячних авансових платежів, розмір яких визначається ним самостійно, виходячи з його власного прогнозу кількості заявок на делегування доменних імен, які будуть направлені ним Адміністратору.
3.5. Делегування доменних імен за заявками Реєстратора здійснюється Адміністратором лише за умови попередньої оплати відповідних послуг Адміністратора, як це передбачено пп.3.3, 3.4 цього Договору.
3.6. Сторони щомісячно, не пізніше п'ятого числа поточного місяця, шляхом підписання відповідних актів фіксують обсяг послуг, фактично наданих Адміністратором Реєстратору, за минулий календарний місяць, та залишок авансу Реєстратора станом на останній день цього місяця. Такий залишок авансу Реєстратора зараховується в рахунок платежів за поточний календарний місяць.
3.7. З урахуванням положень п.2.1.6 цього Договору, перерахунок коштів, сплачених Реєстратором згідно п.3.3 вище за фактично надані Адміністратором послуги, у випадку припинення дії цього Договору або його дострокового розірвання, не проводиться і такі кошти поверненню не підлягають.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За невиконання (неналежне виконання) зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
4.2. У разі невиконання (неналежного виконання) зобов'язань за цим Договором, винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням (неналежним виконанням) прямі збитки.
4.3. За будь-яких умов Сторони не несуть відповідальності за дії реєстрантів, що пов`язані з делегуванням доменного імені, якщо такі дії порушують права та законні інтереси третіх осіб.
4.4. За будь-яких умов Адміністратор не несе відповідальності за можливі порушення прав та законних інтересів третіх осіб внаслідок делегування доменного імені та/або внаслідок розміщення в Реєстраційній базі домену .UA інформації про Реєстратора, реєстрантів та доменні імена.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), включаючи дії державних органів України, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором, пожежі, повені, інші стихійні лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань за цим Договором на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 15 (п`ятнадцять) днів до розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгівельно-промисловою Палатою України. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Реєстратора від відшкодування ним витрат Адміністратора, пов'язаних з виконанням останнім своїх зобов`язань за цим Договором до виникнення форс-мажорних обставин.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набуває чинності від дати його підписання та діє до 15 вересня 2002 року включно.
6.2. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін, а також у судовому порядку за позовом однієї із Сторін у разі невиконання (неналежного виконання) іншою Стороною зобов'язань за цим Договором.
6.3. Адміністратор має беззаперечне право вимагати розірвання цього Договору у випадках, передбачених п.7.6.3 Правил, а саме:
6.3.1. Неодноразового невиконання Реєстратором зобов'язань, передбачених п.7.5 Правил (п.2.2 цього Договору). Сторони погоджуються, що як "неодноразове невиконання" за цим Договором буде вважатися ситуація, коли Реєстратор допустив два або більше випадків невиконання (неналежного виконання) відповідних зобов`язань;
6.3.2. Невиконання Реєстратором у встановлені терміни вимог Адміністратора, направлених йому згідно п.7.6.2 Правил (п.2.3.2 цього Договору);
6.3.3. Неодноразового невиконання Реєстратором своїх зобов'язань перед реєстрантами, підтвердженого відповідними судовими рішеннями.

7. РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ
7.1. Спори, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням, дією та/або тлумаченням цього Договору, підлягають розв'язанню відповідно до порядку, передбаченого розділом 9 Правил.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Договору будуть дійсними лише у випадку, якщо вони виконані у письмовому вигляді та підписані уповноваженими представниками Сторін.
7.2. Всі додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.
7.3. Цей Договір складено українською мовою, у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

©ТОВ "Хостмайстер", вересень 2001 року, м.Київ

 


Повернутись
©UANIC WG, 2001 р. webmaster@ua-nic.net