Процес реорганізації адміністрування українського домену верхнього рівня .UA   Reforming .UA - Ukrainian Top Level Domain Name administration
 
 


Повернутись

Архив UANIC WG, липень 2003 року

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 липня 2003 р. N 447-р
Київ

Про адміністрування домену ".UA"

1. Підтримати пропозицію Держкомзв'язку, СБУ та учасників ринку Інтернет в Україні щодо створення об'єднання підприємств "Український мережевий інформаційний центр" (далі - об'єднання) з метою управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних імен домену верхнього рівня ".UA".

2. Держкомзв'язку разом з учасниками ринку Інтернет в Україні та заінтересованими центральними органами виконавчої влади здійснити організаційні заходи, пов'язані з утворенням та реєстрацією об'єднання, забезпечивши участь у ньому підприємств, що належать до сфери їх управління.

3. Держкомзв'язку:

забезпечити укладення з об'єднанням угоди про врегулювання відносин, пов'язаних з провадженням діяльності з управління адресним простором українського сегмента мережі Інтернет, обслуговування та адміністрування системного реєстру і системи доменних імен домену верхнього рівня ".UA";

утворити разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади та учасниками ринку Інтернет в Україні в установленому порядку координаційну раду об'єднання як орган, що визначатиме порядок розподілу адресного простору, порядок і правила реєстрації та використання імен доменів в українському сегменті мережі Інтернет з урахуванням суспільних інтересів;

подати у десятиденний строк Кабінетові Міністрів України проект листа до Всесвітньої корпорації з призначення доменних імен та номерів (ICANN) про початок процесу переделегування об'єднанню прав адміністрування домену верхнього рівня ".UA";

забезпечити разом з об'єднанням здійснення заходів, пов'язаних з переделегуванням об'єднанню прав адміністрування домену верхнього рівня ".UA" згідно з принципами адміністрування та делегування доменів верхнього рівня кодів країн Міжурядового консультативного комітету Всесвітньої корпорації з призначення доменних імен та номерів (GAC ICANN).

Прем'єр-міністр України В. ЯНУКОВИЧ

 

Інд 49

English version

CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE

DECREE

N 447-p of July 22, 2003
city of Kyiv

On Administration of the .UA domain

1. The proposal of the State Committee for Telecommunications of Ukraine, the Security Service of Ukraine and participants of the Internet market in Ukraine regarding foundation of the association "Ukrainian Network Information Center" (hereinafter referred to as the Association) for the purpose of management of the address space of Ukrainian segment of the Internet, servicing and administration of the system register and domain name system of the .UA top-level domain shall be supported.

2. The State Committee for Telecommunications together with the participants of the Internet market in Ukraine and interested central executive agencies shall take organizational measures related to foundation and registration of the Association, having ensured the participation in it of companies belonging to the sphere of its operation.

3. The State Committee for Telecommunications shall:

provide signing of agreement with the Association regarding the introduction of measures on management of the address space of Ukrainian segment of the Internet, servicing and administration of the system register and domain name system of the .UA top-level domain;

together with other interested executive agencies and participants of the Internet in Ukraine, establish in course of operation the coordinating council of the Association as the body that will define the procedure of the address space distribution, the procedure and rules of registration and use of domain names in the Ukrainian segment of the Internet taking into consideration public interests;

within ten days, submit to the Cabinet of Ministers of Ukraine the draft letter to the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) about the commencement of the process of the re-delegation of the .UA top-level domain administration to the Association.

together with the Association, ensure introduction of measures related to the re-delegation of the .UA top-level domain administration to the Association according to the principles of administration and delegation of the country code top-level domains of the Government Advisory Committee for the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (GAC ICANN).

 

Prime Minister of Ukraine V. Yanukovich

 

Ind 49

 

 

Оригінальний текст документу розміжено за посиланням:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=2266187

 

Повернутись
©UANIC WG, 2003 р. webmaster@ua-nic.net